آرشیو وبلاگ
      وارونه
عناوین مطالب منتشر شده این وبلاگ » ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» سلسله شنبه های اثاث کشی -1 :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» همه تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار! :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» برای تازه مدافع عزیز! :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» باز هم پله آخر! :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» اوقات فراغت :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» tied data! :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» My favorite from Disk 2 :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: ۱۳٩٢/۱/۸
» Love is blind :: ۱۳٩٢/۱/۸
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: ۱۳٩٢/۱/۸
» My favorite from Disk 1 :: ۱۳٩٢/۱/۸
» عیدانه :: ۱۳٩٢/۱/٧
» ۱۳٩٢/۱/۱ :: ۱۳٩٢/۱/۱
» سبو شکست .. :: ۱۳٩٢/۱/۱
» اند شی هپیلی لیود اور افتر :: ۱۳٩٢/۱/۱
» Natural born killler :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» Future in the past :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» ایده های خوب امکانات هم میخواد! دیوار چینم کجا بود!؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» یک وارونه شکمو! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» تو عروس شهر افسانه هایی .. :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» درد بی دردی علاجش آتش است :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» و خاطره ات تا جاودان جاویدان .. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» شاید جوابی یر چرایی من چرا دیگه همون آدمی نیستم که بودم! شاید! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» من و پروپوزال پی-جی-آر-اف :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» ۱۳٩۱/۱٢/٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» چند کلمه درباره سین و شین :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» ۱۳٩۱/۱٢/٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» FaceTime :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» 50 متر آخر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» conversation :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» ۱۳٩۱/۱۱/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» 5 امین بهمن! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» از کتابی که در دور دست ها خونده بودمش .. :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» Only for two freaking months! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» از روزی که مریض بودم .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» دل و دین :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» پست نیم دقیقه ای! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» بهانه های حواس پرتی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» رنگ رخساره خبر میدهد .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» ۱۳٩۱/۱۱/٤ :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» ۱۳٩۱/۱۱/٤ :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» ۱۳٩۱/۱۱/٤ :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» آزمون و خطا یا چگونه گلیم خود را از آب میکشم بیرون! :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» ۱۳٩۱/۱۱/٢ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» My darling guppy :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» ۱۳٩۱/۱٠/۸ :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» ۱۳٩۱/٩/٢٩ :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» Echoes from Distant Lands :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ۱۳٩۱/٩/٩ :: ۱۳٩۱/٩/٩
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» sky fall :: ۱۳٩۱/٩/٦
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: ۱۳٩۱/٩/۳
» اینجا هوا موزیانه سرده! :: ۱۳٩۱/٩/٢
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» تمام :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» دوستش می داشتم :) :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» ما را سر تازیانه ای بس باشد :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» آرشیو خوانی آبان! :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» بیدل :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» پیر میشویم :: ۱۳٩۱/۸/٩
» خون ما که رنگین تر نیست :: ۱۳٩۱/۸/٩
» استاد راهنمای تمام عیار :: ۱۳٩۱/۸/۸
» مینویسم از خودم برای خودم :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» زندگی با موسیقی پشت صحنه سونات 16 در ماژور سی :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» Just like movies :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» حکایت تشنه و آب دریاست :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» لیستجات :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: ۱۳٩۱/٧/٦
» از فریم 3 در 4 خودم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» گردش ایام :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» روزمره :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» Hunting and Gathering - Anna Gavalda :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» یک اعتراف ساده :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» زهر شیرین :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» از زندگی کردن در شهری که به جای کوه اقیانوس دارد :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» ۱۳٩۱/٦/٩ :: ۱۳٩۱/٦/٩
» من و شل - سکانس من وا رفته بعد از اجرای cp :: ۱۳٩۱/٦/۸
» ۱۳٩۱/٦/٦ :: ۱۳٩۱/٦/٦
» ۱۳٩۱/٥/۳٠ :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» news news :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» یک بعداز ظهر جمعه :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» I will not stand alone! :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» گاه چنگم .. گاه تارم.. :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» دوای دل :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» با تو همی گویم کز عشق بلا خیزد .. :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» مسافر من :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دیوان شمس - غزل شماره 1397 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» هشیار! :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» bite my tongue :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/٩ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ۱۳٩۱/٥/٩ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» نیمجه پست! :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» نتایج قبر کنی :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» در ستایش برف :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» حکایت سال ها هم نشینی :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ذره خدا :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ۱۳٩۱/٤/۱٤ :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» من و شل -2 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» من و شل* -1 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» ۱۳٩۱/٤/٩ :: ۱۳٩۱/٤/٩
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱
» از نو .. :: ۱۳٩۱/٤/۱
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» داستان 6-کلمه ای :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» از سلسله تبادلات دیواری در فیسبوک :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» زهی خیال باطل :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» yep, it smells :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ۱۳٩۱/۳/۳ :: ۱۳٩۱/۳/۳
» نسیم از حلقه زلف تو بگذشت :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ۱۳٩۱/٢/٢٠ :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» یک بعد از ظهر کاملا پاییزی :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» ۱۳٩۱/٢/۸ :: ۱۳٩۱/٢/۸
» not fair at all! :: ۱۳٩۱/٢/٤
» شب های مهتابی :: ۱۳٩۱/٢/٤
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» چاه من :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» DON'T FEEL :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» صبر و توکل :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» یاد :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» ۱۳٩۱/۱/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» 66+33 :: ۱۳٩۱/۱/٩
» دو قدمی ددلاین*! :: ۱۳٩۱/۱/٩
» ۱۳٩۱/۱/٤ :: ۱۳٩۱/۱/٤
» ۱۳٩۱/۱/۳ :: ۱۳٩۱/۱/۳
» به یاد استاد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» یعنی چه؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» هوای رویش :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» حدیث مفصل بدون میم :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» ۱۳٩٠/۱٢/۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» ۱۳٩٠/۱٢/٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» I can feel it in the air :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» رویدادهای هفته :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» عمیق ترین خواب زمین :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» دل تنگی های میان روز-۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» no where to run .. no where to hide :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» ت ر س :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» والد فرهنگی! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» کلید :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» آرشیو خوانی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» questa è la mia vita :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» آنجه بین من و آن دو دیگری در جریان است :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» تعارض :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» Ashes to snow :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» Oh no I've said too much ... I haven't said enough :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ۱۳٩٠/٩/٢٤ :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» سفید و آبی! :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» Zendegi-by Greg Egan :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» ۱۳٩٠/٩/۱٧ :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» 24 July :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» برای دوست دور از من* :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» چشمه :: ۱۳٩٠/۸/۳
» ۱۳٩٠/٧/۱٤ :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» RIP :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» FALSE FALSE :: ۱۳٩٠/٧/۸
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱
» تقویم تاریخ :: ۱۳٩٠/٧/۱
» ۱۳٩٠/٦/٢۱ :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ۱۳٩٠/٦/۱٥ :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ۱۳٩٠/٦/۱۱ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» ۱۳٩٠/٦/۱٠ :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» بهار :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
» Northen Territory :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» دل اگر پیدا شود دیر و حرم گم میکنم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» و بار دیگر کلاس! :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» اذان مغرب به افق سیدنی :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» سالگردی دگر! :: ۱۳٩٠/٥/۳
» چیزهایی .. :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» موج خداحافظی ها از راه رسید :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: ۱۳٩٠/٤/۳
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» سبک سر یا به قول اینا nice haircut! :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ۱۳٩٠/۳/۳۱ :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» اشتباهات! :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» باز هم بدون عنوان :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ای ساربان :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» ترنج :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» ۱۳٩٠/۳/٢٥ :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» ۱۳٩٠/۳/٢٥ :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» ۱۳٩٠/۳/۱۸ :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» ۱۳٩٠/۳/۱۸ :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» ۱۳٩٠/۳/۱٧ :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» لیست! :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» تسه-شوان :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» ۱۳٩٠/٢/٢۳ :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» Dark side of the room :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» سغر در زمان! :: ۱۳٩٠/٢/٦
» من. خونه. تهران! :: ۱۳٩٠/٢/۳
» زندگی در گذر است! :: ۱۳٩٠/٢/۳
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» اینجا هر شب٬ مهتابی است :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» Oh Lord! :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» تغییر عکس :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱/٩
» من رفتم اما ما برمیگردیم :) :: ۱۳٩٠/۱/٩
» هفت سین :) :: ۱۳٩٠/۱/۳
» من همینم که بودم :) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ۴ شنبه سوری شد! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ریزه روزمره! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» اولین ارایه من! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» روزنامه! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» دلم تنگ برایت شده است! :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» Python and I :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» Oweek :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» شهر شوریدگان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» بابا! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» برداشت - پیمان یزدانیان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» ماهتاب :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» over my threshold :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» joy of cooking :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» کانبرا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» بین التعطیلین :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» روزمره :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٩/۱۱/۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» cinnemon roll :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ۱۳۸٩/۱۱/٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» بیا تا برایت بگویم! :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» life of others! :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» ۱۳۸٩/۱۱/۱ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» (صدای روشن شدن چراغ) :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» خانه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» پیک شادی بی پیک شادی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» small scale camping stuffs :D :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» یلدا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» swim lane, case study, class, actor :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» گلبرگ های شقایق خشک شده لای زرورق روغنی :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» همه استاد راهنماهای من :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» call me but .. :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» ۱۳۸٩/٩/۱۸ :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» ۱۳۸٩/٩/۱۱ :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» گشنگی :: ۱۳۸٩/٩/٥
» ۲۸ آبان :: ۱۳۸٩/٩/۱
» هوس :: ۱۳۸٩/٩/۱
» drive on the left-hand side of the road :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» ۱۳۸٩/۸/٢٥ :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» nothing else matters :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» 80 :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» پس من چی؟ :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» تلخ تلخ تلخ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» اولین ناهار ایرانی من :: ۱۳۸٩/۸/٤
» در گذر از بهار :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» خیلی دور..خیلی نزدیک :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» new life :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» 12:30 Lunch Time is :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» 0 :: ۱۳۸٩/٧/۱
» 13 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» 14 :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» 15 :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» 16 :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» 17 :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» 18 :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» 19 :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» 20 :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» 21 :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» 22 :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» 23 :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» 24 :: ۱۳۸٩/٦/۸
» 25 :: ۱۳۸٩/٦/۸
» 26 :: ۱۳۸٩/٦/۸
» 27 :: ۱۳۸٩/٦/٦
» 28 :: ۱۳۸٩/٦/٤
» 29 :: ۱۳۸٩/٦/۳
» 30 :: ۱۳۸٩/٦/٢
» سحرانه ۲ :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» درست بعد از ۱۰ روز :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» Era - Sentence :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» سحرانه-۱ :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» از اون ماه رمضون تا این ماه رمضون :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» یک زنگ ناقوس :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» باد شرطه :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» War Photographer - A must seen documentary :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» ۱۳۸٩/٥/۸ :: ۱۳۸٩/٥/۸
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: ۱۳۸٩/٥/٢
» نخواستم :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» باز هم: نمیدونم اگه یه جای دیگه دنیا آمده بودم ... :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» پنجره داشتن یا نداشتن :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» ۱۳۸٩/٤/٢٢ :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» ۱۳۸٩/٤/٤ :: ۱۳۸٩/٤/٤
» درون ما حفره هایی است که پر و خالی میشود :: ۱۳۸٩/٤/٤
» خودم = فکرم :: ۱۳۸٩/٤/٢
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» حرام شرعی- حرام شرعی - حرام شرعی - حرام شرعی - حرام شرعی - حرام شرعی :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» راز نو :: ۱۳۸٩/۳/۸
» Hearts needs friends* :: ۱۳۸٩/۳/۱
» under the same sun- Scorpions :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» چی فکر کردی :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» روز معلم :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» ۱۳۸٩/٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» ۱۳۸٩/٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» ۱۳۸٩/٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» کفش های سیاه روی تشک های زرد :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: ۱۳۸٩/٢/٥
» بنوشیم به سلامتی (3) :: ۱۳۸٩/٢/٥
» after :: ۱۳۸٩/٢/٥
» during :: ۱۳۸٩/٢/٥
» before :: ۱۳۸٩/٢/٥
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» ۱۳۸٩/۱/٢٥ :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» بیایید بنوشیم به سلامتی (2) :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» استاد کوچولو :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» بیایید بنوشیم به سلامتی (1) :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» لذت خوردن :) :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ۱۳۸٩/۱/۱ :: ۱۳۸٩/۱/۱
» جند قدمی خانه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» سپید :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» Her World :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» ۱۳۸۸/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» اما نیست! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» Paper deadline :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» همین جوریف از این طرفا رد میشدم! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» The Boy in the Striped Pajamas :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» اندر خم یک کوچه :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» ملیحه میگوید او دیگر نیست! :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» من و سایتم! :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» باور کن! :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» نمیتونم تمرکز کنم! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» :) :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» سالتو :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» 10.01.01 :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» 10.01.01 :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» آرزوهایتان را از من نخواهید! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» .من امنیت نیاز دارم. :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» J'ai une Pomme :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» ۱۳۸۸/٩/٢٦ :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» KATIE MELUA :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» عکس دسته جمعی :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» هل میشم وقتی میخونم: :: ۱۳۸۸/٩/٧
» دلتنگی :: ۱۳۸۸/٩/٧
» عجیب ترین دوست من :: ۱۳۸۸/٩/٧
» back to indoor climbing :D :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» If tomorrow never comes :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» تضمین میکنم اگر: :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» ۱۳۸۸/۸/٢۱ :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» ِ :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» تا مربم بیاید! :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» ادامه غرولند :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» غرولند :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» روزهایی می رسن که هیچ فکرشون رو نمیکردم.. :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» تلخ ... :: ۱۳۸۸/۸/۳
» همه ما، هلیا! :: ۱۳۸۸/۸/۳
» Last moments … :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» Our Planet Earth by BBC :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» ۱۳۸۸/٧/۱٧ :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» On and on :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» Panic .. panic .. panic :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» Prognosticate :) :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» من بیش از حد کافی خوش شانسم چون: :: ۱۳۸۸/٧/۸
» از من خوشبخت ترید اگر: :: ۱۳۸۸/٧/۸
» Office 2010 :: ۱۳۸۸/٧/٢
» ۱۳۸۸/٦/٢٩ :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» Simply we’re all human beings :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» Nothing is really as it seems :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» هر صد سال یه بار اتفاق می افته اما... :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» Word Power Made Easy :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» If tomorrow never comes... :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» مصدوم آماده است .. :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» چنین گفت زرتشت: :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» Into my arms … :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» When a child is born it has no concept of … :: ۱۳۸۸/٦/٢
» و اگر مرگ نبود .. :: ۱۳۸۸/٦/٢
» ۱۳۸۸/٦/۱ :: ۱۳۸۸/٦/۱
» ۱۳۸۸/٥/۱٤ :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: ۱۳۸۸/٥/٥
» وقتی بخشی از زندگیشونو ریختم تو چمدون ... :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» می تونم انعکاس زندگی رو تو سنگنوردی ببینم! :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» like it was yesterday ... :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» بنویسیم تا بشود! :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
» My breath was taken :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
» God knows, Only God knows :) :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» ۱۳۸۸/٤/۱٤ :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» Having a C.V. … :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» و خاصیت عشق این است :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» از همه جا :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
» امید مسری است :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
» term of use :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» سقوط آزاد از نوع وارونه :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» آرزوها :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» اسفند :: ۱۳۸۸/۳/٢
» آیا آن گم شده من تو هستی؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢
» حافظ :: ۱۳۸۸/۳/٢
» ۱۳۸۸/٢/۳۱ :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» ۱۳۸۸/٢/٢٩ :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» She-Charles Aznavour :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» پایان یه روز خوب :) :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» ۱۳۸۸/٢/٢٥ :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» If I had money :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» ۱۳۸۸/٢/۱٧ :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» Moi et moi – instead of : toi et moi :: ۱۳۸۸/٢/۱۳
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» conjugation :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» I’ll love agian :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» ۱۳۸۸/٢/٤ :: ۱۳۸۸/٢/٤
» ۱۳۸۸/٢/٤ :: ۱۳۸۸/٢/٤
» صدا مکن مرا :: ۱۳۸۸/٢/۱
» پاسکال :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» موهاش فر بودن مثل سیم تلفن! :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» شیوه نوین :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» چه عجیب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» مرگ بر .. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» آفریدگار :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٧/۱۱/٩ :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» comfortably numb :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» نفس عمیق :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» جمع بندی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» بی نظر :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» آدم بد جنسه توی فیلما! :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» باز هم اسباب کشی! :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٧

دوستان من مهرآئین لنگ‌دراز اعترافات My World آسمان آبی هارمونی آبی RED LINES آهو نمی شوی مکانی در آفتاب خواب زمستونی Fake Plastic Girl من، قهوه و تنهایی یک اشتباه معمولی آشفته بازاريست دلم،فكرم چرا هیچ وقت هیج چیز همین حالا نیست؟