از وقتی اختیار دفتر کتاب هام دست خودم افتاد دیگه جلدشون نکردم.
از جلد کردن بدم میاد. مهم نیست کتاب باشه، کنترل تلویزیون باشه، یا چروک های زیر چشمم.
از زورکی نو نگه داشتن بدم میاد. 

/ 0 نظر / 13 بازدید