جمع بندی

کاشکی یه جوری می تونستم بفهمم که چقدر بهم ارفاق شده!

مسلمه که اگه می دونستم اینقدر حق به جانب نمی شدم!

/ 0 نظر / 2 بازدید