باز شب میشه. باز من تو بزرگ راهم. باز من عاشق میشم.

عاشق اون خاکسترهای داغ و نارنجی که ماشین روبرویی از سیگارش میریزونه!

که می رقصند تا برسن زمین و خاکستری شن.

/ 0 نظر / 2 بازدید